Гесцен Кристал

Гесцен Кристали

gescencrystalgs

ЕО ѓубриво со состав 9,0% амониум азот (N), во форма на пероксидсулфат и 5.0% на калиум (K20), растворлив во вода.

Водениот раствор на Gescen Cristal ослободува сулфур во состојба S(-II) и N (-III) во внатрешноста на растението, кои предизвикуваат биосинтеза на L-цистеин. Неговаа употреба помага во стимулирање на природната одбрана на растението во ткивата, каде се развива мицел на патогени габи.

Gescen Cristal е биолошки индуктор кој го надополнува користењето на фитосанитарни производи и е компатибилен со биолошката борба против фитопатогени.

  • Фолиарно третирање на овоштарници, лозја и зеленчук во доза од 150-200 g / 100L вода (да не надмине доза од 150 до 250 g / дка).
  • За фертигација 300-500 g/dka.

Во Шпанија, производот е регистриран како "Друг начин за заштита на растенијата" (Според прописите АПА / 1470/2007) и се користи комплементарно со борбата против болести на растенијата (прашкаста мувла).