ХУМУСНА КИСЕЛИНА – 95% – ГРАНУЛИ

КАЛИУМОВ ХУМАТ – 95%

humosna-kiselina

Diamond Grow орански 100% Калиумов Хумат е високо квалитетен и 100% водорастоплив производ во гранули. Гранулите содржат голема количина на фулвинска и хуминска киселина.

Тие се дизајнирани така да се директно пренесуват во почвата, можат да се мешат со другите суви ѓубриња и комплетно се раствараат во допир со вода.

Состав

Вкупен азот (N) - 1.0 %
Вкупен калиум (К2О) - 12.50 %
Хуминска киселина 12.40 %
Органска материја 58 %
pH вредност 7.5
S - 0.40%
Ca - 0.31%
Mg - 0.10%
Fe - 0.37%
Mn 0.004%
Cu 0.005%
B - 0.03%

Придобивки

КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули)  делува како органски биостимулатор, па дури и како ѓубриво ради големата концетрација на Калиум (К2О) како и разградувач на сите остатоци од пестицидите, инсектицидите, хебицидите и се што е штетно во почвата, како и нитратите и солите.

Ја зголемува микробиолошката активност., особено во органските сиромашни почви. КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули) го зајакнува коренот на растенијата, па така растението станува посилно и поздраво.

Единствената постапка на Micro-Quad филтрација осигурува потполна растопливост на овој продукт. Со овој процес се намалува или скоро и елиминира можноста од затнување на прскалките кај атомизерите, кои често се појавуваат со користење на другите водорастворливи продукти.

КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули) е  непроценливо важен при исхраната на растенијата и при додавање во почвата ја збогатува со неопходните органски материи и микроелементи, со што растенијата во оваква почва дават поквалитетни плодови.

КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули) придонесува за:

 • подобрување на структурата на почвата
 • стабилизирање на pH вредноста
 • зголемување на апсорпцијата на хранливите материи во почвата
 • зголемување и зајакнување на коренот
 • стимулирање на микробиолошката активност
 • зголемување на стрес толеранцијата
 • подобрување на ртењето на семето

НАЧИН НА УПОТРЕБА (фертиригација)

ГРАДИНАРСТВО (фертиригација)

Се аплицира по 2-3 кг./ха на секоја апликација:

 • На секои 40 дена во тек на целата вегатација до берба

ОВОШТАРСТВО и ЛОЗАРСТВО (фертиригација)

Се аплицира по 3 кг./ха на секоја апликација:

 • На почеток на вегетација
 • При формирање на плодовите

ЖИТАРИЦИ (фертиригација)

Се аплицира по 3 кгл./ха на секоја апликација:

 • Пред засадување
 • Пред цветањето

Напомена

ХУМУСНА КИСЕЛИНА (95% - Гранули) може да се аплицира/меша заедно со други видови на ѓубрива и продукти за прихрана, како и со хемиски заштитни средства кои не се на база на бакар. Не содржи тешки метали.

Рок На Употреба

Неограничен

Пакување

Хумусна Киселина (95% - гранули) ја има во пакувања од: 0.5 кг, 1 кг и 3 кг.