Продукти

Почетна » Хумусна Киселина 95% гранули
humosna-kiselina

КАЛИУМОВ ХУМАТ – 95%

Diamond Grow орански 100% Калиумов Хумат е високо квалитетен и 100% водорастоплив производ во гранули. Гранулите содржат голема количина на фулвинска и хуминска киселина.

Тие се дизајнирани така да се директно пренесуват во почвата, можат да се мешат со другите суви ѓубриња и комплетно се раствараат во допир со вода.

Состав

Вкупен азот (N) – 1.0 %
Вкупен калиум (К2О) – 12.50 %
Хуминска киселина 12.40 %
Органска материја 58 %
pH вредност 7.5
S – 0.40%
Ca – 0.31%
Mg – 0.10%
Fe – 0.37%
Mn 0.004%
Cu 0.005%
B – 0.03%

Придобивки

КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули)  делува како органски биостимулатор, па дури и како ѓубриво ради големата концетрација на Калиум (К2О) како и разградувач на сите остатоци од пестицидите, инсектицидите, хебицидите и се што е штетно во почвата, како и нитратите и солите.

Ја зголемува микробиолошката активност., особено во органските сиромашни почви. КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули) го зајакнува коренот на растенијата, па така растението станува посилно и поздраво.

Единствената постапка на Micro-Quad филтрација осигурува потполна растопливост на овој продукт. Со овој процес се намалува или скоро и елиминира можноста од затнување на прскалките кај атомизерите, кои често се појавуваат со користење на другите водорастворливи продукти.

КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули) е  непроценливо важен при исхраната на растенијата и при додавање во почвата ја збогатува со неопходните органски материи и микроелементи, со што растенијата во оваква почва дават поквалитетни плодови.

КАЛИУМОВИОТ ХУМАТ (95%-гранули) придонесува за:

  • подобрување на структурата на почвата
  • стабилизирање на pH вредноста
  • зголемување на апсорпцијата на хранливите материи во почвата
  • зголемување и зајакнување на коренот
  • стимулирање на микробиолошката активност
  • зголемување на стрес толеранцијата
  • подобрување на ртењето на семето

Начин на употреба

wsda-logo-circle-150x150
ecoCERT-logo-150x150