Продукти

Почетна » SM 10

SM 10

SM 10 ТЕЧЕН ЈАГЛЕРОД е производ кој наоѓа широка примена во земјоделското производство. Се користи за подобрување на квалитативните својства на почвата, биологијата на почвата, ја обновува почвата и влијае на ревегетацијата, помага кај солени почви и биоремедијација. SM 10 е компатибилен со течните ѓубрива, микроелементи, заштитни средства и вода (значи може да се меша). SM 10 е органски подобрувач на почвата кој содржи јаглерод и азот (од органско потекло), не содржи тешки метали, нитрати и хлориди.

Состав

Оргaска материја – (D.P) 20%

Органска материја (S.T) 80%

Органски Јаглерод (С) 13 %

Вкупно Азот (N) 10%

Хуминска киселина 6%

Калциум карбонат 0,33%

pH вредност 7-8

Придобивки

– Помага во детоксикација на почвата.

– Помага при десолонизација на почвата (солени почви).

– Ја намалува збиеноста на почвата.

– Прави комплекс од високо хранливи материи.

– Ја зголемува достапноста на вода и хранливи материи.

– Ја потикнува микробиолошката активност.

Примена и дозирање

АПЛИКАЦИJА ВО ПОЧВАТА

15-20 литри SM 10 ТЕЧЕН ЈАГЛЕРОД да се разреди во доволна

количина вода за да се покрие површина од 1 хектар.

ФОЛИЈАРНА АПЛИКАЦИJА

5-10 литри SM 10 ТЕЧЕН ЈАГЛЕРОД да се разреди во доволна

количина вода за да се покрие површина од 1 хектар.